Polityka prywatności oraz przetwarzanie danych osobowych

Środki bezpieczeństwa

Artykuł 1 Kategorie danych osobowych

Biuro rachunkowe Lokko – Advies en Administratie op maat przetwarza dane osobowe.

Przetwarzane dane osobowe obejmują:


 • Nazwisko (firmę)
 • Adres i miejsce zamieszkania
 • Dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail)
 • Narodowość
 • Datę urodzenia

 • Numer BSN

 • Dane finansowe (m.in. numer KvK i numery identyfikacji podatkowej)
 • Dane logowania

 

Artykuł 2 Cele przetwarzania danych osobowych

Biuro rachunkowe Lokko – Advies en Administratie op maat przetwarza dane osobowe w celu zapewnienia pełnego wsparcia klienta w zakresie administracji. Dane osobowe są wykorzystywane między innymi do skontaktowania się z klientem, prowadzenia listy płac i złożenia zeznania podatkowego. Klienci sami kontaktują się z Biurem rachunkowym Lokko – Advies en Administratie op maat z prośbą o świadczenie usług administracyjnych, a podanie danych osobowych jest dobrowolne i celowe.

Artykuł 3 Zasady przetwarzania danych osobowych

Biuro rachunkowe Lokko – Advies en Administratie op maat spełnia zasady przetwarzania danych osobowych.

3.1 Uzasadnione, właściwe i przejrzyste

Dane osobowe są podawane dowolnie, klient zwraca się do Biura rachunkowego Lokko – Advies en Administratie op maat o pomoc przy kwestiach administracyjnych. Klient podpisuje umowę zlecenia, w której wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych do realizacji umowy. Ponadto udzielane jest upoważnienie do składania deklaracji podatkowych.

3.2 Celowość

Dane osobowe wykorzystywane przez Biuro rachunkowe Lokko – Advies en Administratie op maat mają charakter celowy. Oznacza to, że są one jasno określone, wyraźnie opisane i uzasadnione. Dane kontaktowe klientów służą utrzymywaniu kontaktu z klientem w zakresie postępów przetwarzania administracyjnego. Ponadto dane osobowe są wykorzystywane do utrzymywania relacji z klientem. Dane finansowe klientów są wykorzystywane w celu realizacji umowy, a mianowicie do prowadzenia spraw administracyjnych i na przykład do sporządzania deklaracji podatkowych.

3.3 Minimalne przetwarzanie danych

Biuro rachunkowe Lokko – Advies en Administratie op maat przechowuje w bazie danych wyłącznie te dane osobowe, które przyczyniają się do osiągnięcia celu. Przetwarzanie danych osobowych jest wystarczające, istotne dla sprawy i ograniczone do tego, co jest niezbędne do celu, w którym są przetwarzane (administracja).

3.4 Zasada poprawności

Biuro rachunkowe Lokko – Advies en Administratie op maat dba o aktualność danych osobowych. Niepoprawne dane są usuwane.

3.5 Zasada ograniczenia przechowywania

Dane osobowe są przechowywane, aby osiągnąć cel, do którego jest to konieczne.

3.6 Zasada integralności i poufności

Biuro rachunkowe Lokko – Advies en Administratie op maat zapewnia bezpieczne przetwarzanie danych osobowych.

Artykuł 4 Prawa osób zainteresowanych

4.1 Prawo do przenoszenia danych

Klienci Biura rachunkowego Lokko – Advies en Administratie op maat mają prawo żądać dostępu do swoich danych, aby mogły zostać przekazane innej organizacji.

4.2 Prawo do zapomnienia

Klienci mają prawo żądać od Biura rachunkowego Lokko – Advies en Administratie op maat usunięcia ich danych. Prawo do zapomnienia znajduje zastosowanie tylko wtedy, gdy dane te nie są już potrzebne, wycofano zgodę, wniesiono sprzeciw, nastąpiło bezprawne przetwarzanie, upłynął ustawowy okres ich przechowywania oraz gdy dana osoba zainteresowana ma mniej niż 16 lat.

4.3 Prawo do wglądu

4.4 Prawo do sprostowania i uzupełnienia

4.5 Prawo do ograniczenia przetwarzania

Klienci Biura rachunkowego Lokko – Advies en Administratie op maat mają prawo ograniczyć przetwarzanie, gdy dane te prawdopodobnie są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, dane nie są już potrzebne lub w przypadku zgłoszenia sprzeciwu.

4.6 Prawo w odniesieniu do automatycznego podejmowania decyzji i profilowania.

Klienci mają w odniesieniu do decyzji podejmowanych w sposób zautomatyzowany prawo do żądania sprawdzenia ich danych.

4.7 Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Zainteresowane strony zostały przez Biuro rachunkowe Lokko – Advies en Administratie op maat poinformowane o prawie zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

4.8 Ludzie mają prawo do uzyskania jasnych informacji na temat tego, co robi się z ich danymi osobowymi.

Biuro rachunkowe Lokko – Advies en Administratie op maat ma obowiązek informacyjny względem klientów (obowiązek poinformowania klientów o tym, co dzieje się z ich danymi). Biuro rachunkowe Lokko – Advies en Administratie op maat robi to poprzez zamieszczenie tego oświadczenia o prywatności w Internecie. Ponadto dokument ten przekazywany jest wraz z przedstawianą ofertą.

Artykuł 5 Środki organizacyjnej i technicznej ochrony danych osobowych

Biuro rachunkowe Lokko – Advies en Administratie op maat podjęło następujące działania organizacyjne i techniczne:

 1. Wykorzystanie nowoczesnych technik (zabezpieczone oprogramowanie).
 2. W przypadku naruszenia danych jest ono zgłaszane holenderskiemu organowi właściwemu ds. ochrony danych.
 3. W bazie danych nie jest gromadzonych więcej danych osobowych aniżeli to konieczne.

Artykuł 6 Przechowywanie danych osobowych

Biuro rachunkowe Lokko – Advies en Administratie op maat przechowuje dane osobowe klientów przez cały czas trwania umowy z klientem. Ponadto dane osobowe i ewidencja przechowywane są przez okres 7 lat. Dane osobowe starych klientów są niszczone, chyba że uzgodniono inaczej.

Artykuł 7 Oświadczenie o ochronie prywatności

7.1 Dane kontaktowe Biura rachunkowego Lokko – Advies en Administratie op maat

Z Biurem rachunkowym Lokko – Advies en Administratie op maat można skontaktować się korzystając z poniższych danych:

Adres siedziby:

„Lokko – Advies en Administratie op maat” , Bosscheweg 40, 5056KC Berkel-Enschot

Numer wpisu do KvK: 65327373

Telefon:
+31 (0)6 24 12 49 93

Adres e-mail:
info@lokko.nl

7.2 Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Biuro rachunkowe Lokko – Advies en Administratie op maat przetwarza dane osobowe w celu zapewnienia klientowi pełnego wsparcia w kwestiach administracyjnych. Dane osobowe są wykorzystywane między innymi do skontaktowania się z klientem, prowadzenia listy płac i złożenia zeznania podatkowego. Klienci sami kontaktują się z Biurem rachunkowym Lokko – Advies en Administratie op maat z prośbą o świadczenie usług administracyjnych, a podanie danych osobowych jest dobrowolne i celowe.

Biuro rachunkowe Lokko – Advies en Administratie op maat posiada prawo do przetwarzania danych osobowych na podstawie:

 • Zgody osoby zainteresowanej/zainteresowanego przedsiębiorstwa (podpisanie oferty)

 • Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy (administracja)
 • Przetwarzanie danych jest konieczne dla spełnienia obowiązku przewidzianego przepisami prawa (deklaracja podatkowa)

7.3 Dane osobowe odbiorcy

Odbiorcą danych osobowych jest Biuro rachunkowe Lokko – Advies en Administratie op maat. Nie udostępniają tych danych osobowych stronom trzecim bez potrzeby. Dane osobowe są udostępniane tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji umowy i kiedy istnieje na to zgoda, na przykład Urzędowi Skarbowemu, w przypadku deklaracji podatkowych.

7.4 Przekazywanie danych osobowych

Biuro rachunkowe Lokko – Advies en Administratie op maat nie przekazuje danych osobowych przedsiębiorstwom z poza UE ani organizacjom międzynarodowym.

7.5 Dane dotyczące okresu przechowywania

Biuro rachunkowe Lokko – Advies en Administratie op maat przechowuje dane osobowe tak długo, jak posiada ono zlecenie od zleceniodawcy aby kontynuować realizację umowy. Biuro rachunkowe Lokko – Advies en Administratie op maat przechowuje Państwa dane osobowe tak długo, jak to jest ściśle konieczne do realizacji określonych celów. Jeśli dojdzie do naruszenia umowy, dane będą przechowywane zgodnie z przewidzianym przepisami prawa obowiązkiem ich przechowywania przez okres 7 lat. Po upływie tego okresu Biuro rachunkowe Lokko – Advies en Administratie op maat zadba o usunięcie tych danych i dokumentów.

7.6 Prawa osób zainteresowanych i postępowanie w sprawie skarg

Zleceniodawca ma prawo do przeglądania, poprawiania lub usuwania danych osobowych. Ponadto, zleceniodawca ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Biuro rachunkowe Lokko – Advies en Administratie op maat oraz prawo do przenoszenia danych. Oznacza to, że klient może złożyć wniosek do Biura rachunkowego Lokko – Advies en Administratie op maat o przesłanie danych osobowych, które znajdują się w jego posiadaniu w postaci pliku komputerowego do klienta lub innej osoby. Zleceniodawca może przesłać na adres info@lokko.nl prośbę o sprawdzenie, poprawienie, usunięcie, przekazanie danych osobowych lub wniosek o wycofanie zgody lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Biuro rachunkowe Lokko – Advies en Administratie op maat zareaguje na wniosek tak szybko jak to możliwe, lecz w każdym wypadku w ciągu czterech tygodni. Biuro rachunkowe Lokko – Advies en Administratie op maat chce również wskazać klientowi, że możliwe jest złożenie skargi do krajowego organu nadzoru, holenderskiego organu właściwego ds. ochrony danych osobowych.

7.7 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Biuro rachunkowe Lokko – Advies en Administratie op maat nie podejmuje na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych decyzji co do spraw, które mogą mieć (istotne) następstwa dla określonych osób. Dotyczy to decyzji, które są podejmowane przez programy lub systemy komputerowe, bez uczestnictwa człowieka (na przykład pracownika Biura rachunkowego Lokko – Advies en Administratie op maat

7.8 Pliki cookie lub podobne techniki

Biuro rachunkowe Lokko – Advies en Administratie op maat używa plików cookie lub podobnych technik. Biuro rachunkowe Lokko – Advies en Administratie op maat wykorzystuje wyłącznie informacje, które zostały w sposób wyraźny i dobrowolny przekazane przez osoby odwiedzające naszą stronę internetową. Informacje te są przechowywane w bezpiecznym środowisku i są dostępne tylko dla ograniczonej liczby specjalistów w obrębie naszej organizacji. Uzyskane informacje nigdy nie będą wynajmowane ani sprzedawane osobom trzecim.

Niniejsze oświadczenie o prywatności może zostać zmienione. Ewentualne zmiany zostaną opublikowane na stronie www.lokko.nl